Faktura/račun je sastavni dio svakog posla. Ona predstavlja dokaz da je određeni posao zaključen, pa je samim tim jasno koliki je značaj fakture/računa u poslovnom svijetu. Upravo iz tog razloga, ovdje ćemo objasniti kako treba da izgleda određena faktura, odnosno šta treba da sadrži da bi bila VALIDNA.

Primjer fakture:

[Ime preduzeća] FAKTURA
[Ulica i broj]
[Grad, država i  poštanski broj]
Telefon/e-adresa: xxx-xxx-xxx BROJ FAKTURE DATUM
[PIB i žiro račun prodavca]

[PDV broj]

xxx 17.10.2020
Kupac PLAĆANJE
[Ime preduzeća]
[PIB I žiro račun]
[Ulica i broj]
[Grad, država, poštanski broj]
[Telefon]
[PDV broj]
OPIS         KOL. CIJENA PO JEDINICI IZNOS
Proizvod 1                        10,00                              10,00
Proizvod 2                        20,00                               40,00
                                     –
                                     –
 Osnovica 21%                              41,32
 PDV 21%                              8,68
 Ukupno                             50,00

Gore  smo dali primjer jedne fakture.  Shodno zakonu o PDV-u poreski obveznik mora izdati fakturu na kojoj mora navesti sledeće stavke:

  • Mjesto, datum izdavanja i redni broj računa
  • PIB, PDV, broj žiro računa
  • Ime firme i adresu kupca i prodavca
  • Količinu i naziv isporučenih proizvoda/usluga
  • Iskazani iznos obračunatog PDV-a
  • Iznos naknade o izvršenom prometu bez PDV-a
  • Potpis i pečat izdavaoca računa

Ukoliko su sve navedene stavke dostupne na fakturi onda se može reći da je ista VALIDNA.