Rakočević COM – knjigovodstvena agencija iz Podgorica, nudi usluge registracije firme, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. list RCG”, br. 65/2020).

Za klijente pripremamo i izrađujemo Statut društva, Osnivački akt, Odluku o imenovanju direktora, ispunjavamo potrebne obrasce, iste predajemo u Centralni registar privrednih subjekata.

Vršimo registraciju svih vrsta i oblika organizovanja firme.
Za vas otvaramo i račun u banci, dobijamo rješenje o registraciji kompanije za PDV, vršimo izradu pečata, memoranduma firme, prijavu objekta, adrese i sve ostale usluge koje su potrebne da bi se izvršilo osnivanje kompanije u Crnoj Gori.

Od kompletiranja dokumentacije, potrebno je 4 radna dana da se dobije rješenje o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata.

Član 2. Zakona o Privrednim društvima propisuje oblike organizovanja privredne djelatnosti:

(1) Privredna društva su pravna lica koja obavljaju privrednu djelatnost u skladu sa zakonom i to:

1) ortačko društvo – “OD”;

2) komanditno društvo – “KD”;

3) akcionarsko društvo – “AD” i

4) društvo sa ograničenom odgovornošću – “DOO”.

(2) Privrednu djelatnost mogu obavljati i:

1) preduzetnik i

2) dio stranog društva.

Rakočević COM vrši uslugu prikupljanja potrebne dokumentacije u svrhu registracije bilo kojeg oblika organizovanja privredne djelatnosti.
Vršimo i uslugu usklađivanja postojeće dokumentacije sa zakonskim promjenama.

Za više informacija, možete nas kontaktirati putem stranice KONTAKT.

Rakočević COM – Knjigovodstvena agencija, Podgorica

OSTALE USLUGE